dating today sucks coach corey wayne dating do you like me